top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

追租收樓 【三部曲】受疫情同經濟環境嘅打擊影響下,部份行業嘅活動因此而受到限制,收入亦隨之減少,所以導致租務環境出現變化。唔少租客因爲經濟收入不穩,希望業主能夠減低租金水平,幫助自己渡過難關。政府亦呼籲業主,喺疫情下減租,同租客共渡艱難時刻。

但最近有唔少報道指出租客利用收入減少為理由,直接拖欠租金,成爲疫情下嘅租霸。業主就只能透過法律途徑,進行追租收樓。如果你不幸被租客拖欠租金,咁到底申請收樓應該要準備啲咩呢?大約需要等幾耐先可以完成整個收樓程序呢?

追租收樓 【三部曲】

【一】 提交申請通知書

申請收樓嘅第一步,就係要到土地審裁處提交申請通知書。申請人要帶同已經「加蓋印花嘅租約」以及其他租賃文件,一併交到審裁處登記。當填妥表格,同入稟申請所需嘅費用後,就要將通知書副本寄俾租客。然後要連續三日到出租單位門口貼上通知書副本,完成後再喺三日內返到土地審裁處宣誓。

【二】 申請判決書

如果租客喺收到申請通知書七日內作出反對,就需要排期等候聆訊,大約花費半個月或以上嘅時間。相反如果租客冇提出反對,業主可以喺冇答辯情況下,申請得直令,大約等2-3日就可以收到判決書。

【三】上門收回單位

得到判決書之後就要申請收樓令狀,由執達主任執行法院命令收回單位。所需時間會視乎當區執達主任嘅排期,平均大約等候一至兩個月時間,執達主任就會連同業主,一齊上門收回單位。個別情況亦需要安排鎖匠一同上門,方便破門入屋。

如有疑問,你可以致電免費熱線(852)2139 6698,向我們中原租務管理服務查詢!

----------------------------------------------

想了解更多租務管理服務,

歡迎致電:(852) 2139 6698


491 次查看
bottom of page