top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

怎樣計算「舊樓收購價值」?


怎樣計算舊樓收購價值?

當處理有關舊樓强制拍賣,或者有關估價服務查詢時,不少客戶嘅内容都離唔開收購方所提出嘅收購價合唔合理呢個問題。佢哋總會强調依家賣嘅唔係現有單位,而係呢個單位大廈所位處嘅土地,理應價值不菲,但事實又係唔係咁樣?咩價值又爲之合理呢?


其實香港每一塊嘅土地,都會有唔同嘅發展用途或者限制。係根據每一塊土地自己嘅地契、城市規劃大綱圖同按照建築條例所規範,令土地設有地積比率、建築物高度或者覆蓋率發展限制等等。


收購舊樓時,收購方係會以土地最佳嘅發展模式,再以過往市場上類似嘅成交數據,去決定未來呢個項目發展嘅價值,但呢個價值絕對唔係土地價值。因爲收購方會視乎發展過程中牽涉嘅建築成本、銷售時推廣費用、發展商嘅利潤等等。當收購方扣除相關成本開支之後,先可以計算出土地成本價值。


但整個估算其實只係進行咗一半,因為單位只是佔土地業權嘅一部分。專業測量師係需要估算土地上每一個單位嘅現有價值,從而得出一個攤分比例,先可計算某單位嘅收購價係唔係合理。


想知更多,可以向中原測量師行專業估價及產業測量部查詢,請立即致電免費查詢熱線 (852) 2139 6622。

---------------------------------------------------- 想了解更多專業估價及產業測量服務, 歡迎致電:(852) 2139 6622 https://www.centalinesurveyors.com.hk/collective-and-en-bloc-sales

177 次查看
bottom of page