ENG
简

追租, 收樓服務

業主有些時候或會遇上問題租客或租霸, 經常欠租甚至違反租約條款. 為了保障利益, 業主可以考慮向土地審裁處申請收樓令, 以法律途徑中止租約並收回物業。

 

 

我們的團隊熟識相關程序, 為業主提供意見並代表業主向土地審裁處申請收樓令. 有關申請服務包括:

 

 

 

● 於土地審裁處提交申請

 

● 送達申請通知書予答辯人 (租客)

 

● 申請作出判決

 

● 申請執行收樓令狀

 

● 陪同申請人(業主) 及執達主任執行收樓令狀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租務管理服務

Tenancy Management Service

電話: (852) 2139-6698

傳真: (852) 3971-0820

電郵: tenancy@mail.centanet.com

©中原測量師行有限公司

公司牌照號碼 C-002184

中原集團成員

 

私隱政策聲明和收集個人資料聲明|免責聲明

 

ENG
简
ENG
简
ENG
简
ENG
简